Dotacje samorządowe na rok 2012

Informuję, że ukazało się zarządzenie nr 468/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2012 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Więcej na O nas -> Pozyskiwanie środków -> Dotacje samorządowe

Są to dotacje z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wszystkich drużynowych i szefów klubów chętnych do wzięcia udziału w konkursie proszę o kontakt:

hm. Maksym Pękosz
Pełnomocnik Komendanta Hufca
ds. Pozyskiwania Środków
email: m.pekosz@tarnow.zhp.pl

Close Menu