Hufiec ZHP Tarnów

O nas

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą 148 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji.

Równolegle bowiem z początkiem skautingu we Lwowie
i w Warszawie – nowego, angielskiego systemu wychowana – powstał także w Tarnowie

Historia

Równolegle bowiem z początkiem skautingu we Lwowie i w Warszawie – nowego, angielskiego systemu wychowana – powstał także w Tarnowie tzw. „dziki skauting” w jesieni 1910 roku. Zorganizowany oficjalnie przez przybyłego ze Lwowa Andrzeja Małkowskiego w dniu 5.XI.1911 roku, rozwinął się żywiołowo na terenie szkół średnich, obejmując już na wiosnę 1912 roku 330 członków w 4 drużynach. Odtąd skauci – później przyjęła się polska nazwa harcerze – weszli na stałe w życie Tanowa.

Służbę swą rozpoczęli już z początkiem I wojny światowej; starsi poprzez udział w Legionach, młodsi w służbie pomocniczej, potem na uchodźstwie, by później odrodzić się zespolić i okrzepnąć znów, szczególnie w 1918 roku.

Harcerska młodzież tarnowska ma swą chlubną kartę w walkach o wolność i w akcjach plebiscytowych na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku. Dopiero okres 20-lecia międzywojennego po trudach wypracowania nowych, pokojowych form pracy przyniósł pełen harcerskiego życia: wycieczki, biwaki, obozy, zloty. Opracowanie metody zuchowej przez hm. Aleksandra Kamińskiego dało początek wielkiego rozwoju tej gałęzi Harcerstwa, objęcie zaś ruchem harcerskim młodzieży szkół podstawowych w ramach „ofensywy harcerskiej” lat trzydziestych znacznie ten rozwój przyśpieszyło.

Piszą o nas!

Harcerze z Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema już po raz 24. podążali Śladami Świętego Mikołaja
Komenda Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Tarnowie zorganizowała obchody upamiętniające 154. Rocznica Powstania Styczniowego, które odbyło się w 1863 r.

Józef
Bem

ur. 14 marca 1794 w Tarnowie, zm. 10 grudnia 1850 w Aleppo

Artylerzysta, polski generał, dowódca artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, feldmarszałek armii tureckiej, naczelny wódz powstania węgierskiego 1848-1849 i zastępca wodza drugiej rewolucji wiedeńskiej.

 

 

Absolwent Nowodworka. Pobierał nauki w szkole elementarnej artylerii i fortyfikacji. Wziął udział w kampanii francusko-rosyjskiej 1812 – 1813 w X Korpusie Macdonalda, w randze podporucznika. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej za zasługi w obronie Gdańska przed Rosjanami w 1813 r.

Po klęsce Napoleona, w randze kapitana służył w wojsku Królestwa Polskiego. Został adiutantem polowym generała Piotra Bontempsa. Wykładał wówczas teorię artylerii w szkole zimowej i przeprowadzał doświadczenia nad racami kongrewskimi. W czasie jednej z takich prób w kwietniu 1819, został poważnie poparzony w wyniku wybuchu masy palnej, która opaliła mu całą twarz. W 1820 plon swych badań ogłosił drukiem w Weimarze pod tytułem Erfahrungen über die Congrevischen Raketen (Doświadczenia z rakietami kongrewskimi).

 

Pozyskiwanie środków

PROJEKTY Z LAT UBIEGŁYCH

RokNazwa projektuWielkość dotacji (zł)
2014Urząd Miasta Tarnowa – Bieszczady 2014 – obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Tarnowie. Wzmacnianie kompetencji społecznych i promocja wolontariatu3.000,00
2012Urząd Miasta Tarnowa – Cykl jednodniowych spotkań edukacyjnych i wychowawczych dla kadry harcerskiej i nauczycieli oraz dzieci i młodzieży zarówno harcerskiej jak i niezrzeszonej z Tarnowa.1.000,00
2011Urząd Miasta Tarnowa – „100-lecia Tarnowskiego Harcerstwa” – cykl uroczystości patriotycznych oraz imprez okolicznościowych związanych z upamiętnieniem 100-lecia historii ruchu harcerskiego w Tarnowie.9.000,00
2011Urząd Miasta Tarnowa – „100-lecie Tarnowskiego Harcerstwa” – Krzewienie turystyki kolarskiej na ziemiach polskich.3.500,00
2011Urząd Miasta Tarnowa – „100-lecie Tarnowskiego Harcerstwa” Promocja Marki Tarnów poprzez obchody 100-lecia Tarnowskiego Harcerstwa12.000,00
2010Urząd Miasta Tarnowa – Przygotowanie do 100-lecia istnienia harcerstwa tarnowskiego oraz uczczenie 100-lecia harcerstwa na ziemiach polskich poprzez interaktywną stronę internetową oraz promocje środowiska tarnowskiego harcerstwa na Zlocie 100-lecia w Krakowie.1.600,00
2009Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska – Biwak harcerzy z Dąbrowy Tarnowskiej podczas Akcji Letniej.3.000,00
2008Urząd Miasta Tarnowa – Zlot inaugurujący rok harcerski 2008-2009 chorągwi krakowskiej ZHP pod hasłem: Tarnowskim szlakiem Andrzeja Małkowskiego oraz Tarnów – pierwsze niepodległe.15.000,00
2008Urząd Miasta Tarnowa – Oprawa Uroczystości związanych z odsłonięciem pierwszego w Polsce pomnika Andrzeja Małkowskiego13.500,00
 SUMA:61.600,00

AKCJA „SZTANDAR”
Ufundowanie nowego sztandaru dla hufca w ramach 100-lecia Tarnowskiego Harcerstwa.

Zebraliśmy: 6.250 zł

Darczyńcy:
Zbigniew Kieras, Jerzy Kulpa, Marcin Dziuba, Cezary Przęczek, Stanisław Łabno, Krzysztof Witkowski, Kazimierz Michalczuk, Barbara Kilian-Michalczuk, Jerzy Gacoń, Jerzy Pajdo, Bożena Niemczyńska, Małgorzata Gackowska, Maksym Pękosz, Piotr Wnękowski, ks. Zbigniew Szostak, Leszek Ignasik, Sławomir Bober, Zbigniew Wilczyński, Renata Wrzos, ks. Tadeusz Adamczyk, ks. Aleksander Dychtoń, ks. Piotr Karwat, ks. Antoni Mleczko, Robert Bargieł, Jerzy Pertkiewicz, Edward Burak, Marek Popiel, Karolina Kaczmarczyk, Halina Kaczmarczyk, Uczestnicy Harcerskiej Wyprawy Do Lwowa 21 maj 2011 r., Ryszard Ścigała, Maria Ścigała, Paweł Kozioł, 1 TWDH „Czarna Jedynka” im. Zawiszy Czarnego, 19 TDSH, 09 TDH „Potwory”, II Szczep „Orlęta” im. Orląt Lwowskich, 99 TDSH „Czerwone Berety” im. gen. Stanisława Sosabowskiego, Anna Sitarz, 17 GZ „Iskierki” .

Każda darowizna oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia wychowawczej organizacji pożytku publicznego, jest również sposobem na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Ważne jest, aby darowizna została przekazana przelewem bankowym. ZHP Chorągiew Krakowska – Hufiec Tarnów zapewnia wystawienie aktu potwierdzającego dokonanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego w celu przedstawienia urzędowi skarbowemu.

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18, ust. 1, pkt 1) mówi, że podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

Close Menu