Komenda hufca

Członkowie komendy hufca sprawują swoje funkcje społecznie.

 

Skład komendy hufca:

Statut ZHP § 52
Komenda hufca:

 1. określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
 2. buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
 3. przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,
 4. zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
 5. tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,
 6. wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
 7. koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
 9. wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

Statutu ZHP § 53
Komendant hufca:

 1. kieruje pracą komendy hufca,
 2. kieruje bieżącą działalnością hufca,
 3. reprezentuje hufiec,
 4. wydaje rozkazy,
 5. prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

Komentowanie jest wyłączone