Komisja rewizyjna

Skład komisji rewizyjnej:
 • phm. Grzegorz Drwalprzewodniczący,
 • phm. Sławomir Bober – wiceprzewodniczący
 • phm. Karolina Kaczmarczyk – sekretarz (od 20.12.2015)
 • hm. Leszek Ignasik – członek
 • pwd. Kamila Kijak – członkini (od 10.03.2017)
 • pwd. Kamila Kijak – członkini (do 20.12.2015)
 • hm. Katarzyna Mróz – członkini (do 13.12.2016)

Statut ZHP § 54
Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

 1. czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 2. sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 3. ocenia realizację programu rozwoju hufca,
 4. przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
 5. przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
 6. przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
 7. wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Komentowanie jest wyłączone